Arendalsuka, kort oppsummert!

Deltakere fra medlemsbedrifter som deltok under Arendalsuka. Storebrand. Sisters in Business. Specsavers. MS Donna. Nelfo Buskerud.

For en start på høsten! En uke med politikk, næringsliv og inspirerende debatter og innlegg.

Sammen med noen av de fremste aktørene innen næringsliv og offentlig virksomhet samlet vi fulle hus under Arendalsuka 2022. Der delte vi kompetanse og erfaringer rundt temaene inkluderende, likestilt og mangfoldig arbeidsliv, og samfunnseffekten av et mangfoldig og inkluderende arbeidsliv.

Asker Produkt AS inviterte til frokost. Specsavers inviterte til gratis synsundersøkelse og MS Donna inviterte til smaksprøver på Kongekraft. No17 er et nettverk med stort engasjement, og viljen til å dele kunnskap er stor.

Bedriftsnettverket No17
Prosjektleder i No17, Yngve Bastesen

Prosjektleder i No17 for Arendalsuka, Yngve Bastesen trekker frem flere suksessfaktorer i sin oppsummering. «Hovedtemaene vi valgte til våre to arrangementer har en sterk appell til næringslivet, til politikerne og til det offentlige. Mangfold, inkludering og likestilling står høyt på agendaen i flere virksomheter, og mange opplever store utfordringer med å gjennomføre et likestilt, inkluderende og mangfoldig arbeidsliv i praksis»

Samarbeid for et mangfoldig, likestilt og inkluderende arbeidsliv

Samarbeid om innenforskap

Denne type arena der ledere og fagpersoner fra privat og offentlig sektor blir oppfordret til å dele erfaringer, gode og dårlige, sammen med mennesker som har stått utenfor arbeidslivet får frem kontraster og sterke følelser. Konserndirektør for Veidekke, Lars Erik Lund presenterte samarbeidet med Sisters in Business i sammen med syersken, Zainab.

Deltakere fra medlemsbedrifter som deltok under Arendalsuka. Storebrand. Sisters in Business. Specsavers. MS Donna. Nelfo Buskerud.

Zainab kom som flyktning fra Afghanistan til Norge sammen med mann og barn. Først da Zainab etter mange år og mange tiltak kom til Sisters in Business fikk hun det hun trengte, en ordinær jobb.  Først da fikk familien mulighet til å kjøpe leilighet og til å etablere et selvstendig liv i Norge. Historien til Zainab er viktig fordi lønn til å leve av gir frihet til å etablere et selvstendig liv. Når mor jobber, blir hun også en viktig rollemodell overfor egne barn, og en inspirator for andre langt utover eget miljø.

Historien til Zainab handler om å få en mulighet til å bruke sine ressurser, bli tatt på alvor, og gitt troen på at hun kan. Det har gründerne i Sisters in Business, Farzaneh Aghalo og Sandra Tollefsen bidratt sterkt til.

Samarbeid på tvers av fag- og forretningsområder
Fra venstre, PR manager i Specsavers, Philip Reiler. Styreleder i Asker Produkt AS, Per Thoresen. Adm. direktør i Specsavers, Henning Eriksen. Daglig leder i Asker Produkt, Britt E. Villa. Adm. direktør i ROAF, Synnøve Bjørke pg styreleder i No17, Lene Diesen.

Hvert år samler Spescavers-butikker inn tusenvis av briller for å gi befolkningen i Tanzania medisinsk hjelp og hjelpemidler for bedre syn. Ikke alle briller er i god nok stand til å være med på reisen til Afrika, men nå sørger samarbeidet med Specsavers, Norsk Gjenvinning AS og Asker Produkt AS for at også disse brillene får nytt liv. Det er Kjell Arne i Asker Produkt som står ansvarlig for sortering av briller, og deler.

Samarbeidet mellom Asker Produkt og Specsavers gir arbeidsplasser til mennesker som har mye ressurser å gi i et tilrettelagt arbeid. Kjell Arne er et godt eksempel på det.

Norasondegruppen har flere lokale samarbeidspartnere, og i Arendal bidro ROAF og administrerende direktør, Synnøve Bjørke. Samarbeid og samskaping kommer ikke av seg selv, det handler om toppledelsen sin motivasjon, engasjement og vilje, sier Bjørke.

ROAF har et ustrakt samarbeid med Norasondegruppen innen flere forretningsområder som, etablering av sykkelverksted, og ombruk av møbler, men ROAF er også en virksomhet som gir mennesker en ny sjanse. De tar inn kandidater som har behov for språkopplæring på arbeidsplassen, eller arbeidspraksis. For den rette kandidaten kan denne type arbeid- eller språkpraksis lede til lønnet fast jobb hos ROAF.

Et mangfoldig og inkluderende arbeidsliv er et leder- og styreansvar

Historiene som ble delt under Arendalsuka bygger opp under målet om å utnytte alle menneskelig ressurser til beste for individer, næringsliv og samfunn. Alle må være med!

Takk for bidrag på No17 sine arrangementer i Arendal. Fra venstre, MDG, Katrine Nødtvedt. Samfunnsbedriftene, adm. direktør Øivind Brevik. Bufdir ved avdelingsdirektør, Anna Bjørshol og ROAF, adm.dir. Synnøve Bjørke

Det holder ikke å bare tenke mangfold, vi må sørge for et inkluderende og likestilt mangfold. Det stiller krav utover det å telle kjønn, alder, funksjonsnedsettelse og etnisitet. Det stiller krav til bedriften om å sette mangfoldet inn i et større perspektiv, riktig kompetanse inn i styrene, og et lederansvar til å operasjonalisere og iverksette tiltak. Her må vi utfordre holdninger, verdier og fastlåste mønstre. Styrene i virksomheter må ta et større ansvar og kanskje må både styremedlemmene og styreleder stille seg selv spørsmålet: Har vi riktig kompetanse inn i en ny tid?  sier leder for Consulting i Deloitte, Cecilia Flatum.

Likestilling er et leder- og styreansvar

I Deloitte jobber de strukturert og målrettet med en bedre kjønnsbalanse inn i ledelse, ansatte og partnere. For tiden ansettes ikke flere mannlige partnere fordi, skal vi få til et likestilt arbeidsliv må vi gjennomføre tiltak som monner, i dette tilfelle er det positiv diskriminering, det betyr at kvinner skal ansettes inn i en del lederposisjoner til kjønnsbalanse er oppnådd. Argumentet om at det er vanskelig å finne kvinner med riktig kompetanse, betyr bare at vi ikke søker etter denne kompetansen på riktige plasser, og da må vi søke inn i nye kompetansemiljøer, og nettverk for å oppnå målet om likestilling, sier Flatum.

Jobb på flere arenaer samtidig

I Storebrand jobber de på ulike arenaer samtidig, og med ulike tiltak. De samarbeider tett med ulike sosiale entreprenører, og organisasjoner som jobber med mangfold. I Arendal delte konsernsjef for People i Storebrand, Tove Selnes og daglig leder og gründer i Catalysts, Lisa Cooper erfaringer med omvendt mentoring, en til en relasjon om gangen. Et konsept utviklet av Catalysts, og et verktøy og en metodikk som flere virksomheter tar i bruk i arbeidet for større mangfold.

Konsernsjef for People i Storebrand, Tove Selnes
Utfør jevnlige målinger, tall teller

Utfør jevnlige målinger, tall teller. Vi gjør det vi måles på, og gode strukturer er med på å skape gode kulturer, sier Selnes.

Av de største selskapene i Norge, ligger Storebrand på topp innen arbeidet for et likestilt arbeidsliv. Å transformere arbeidsplassen til en mangfoldig, likestilt og inkluderende arbeidsplass kan ta tid. I Storebrand jobber de etter helt konkrete mål, og på flere arenaer samtidig. I rekruttering er det alltid en mann og en kvinne som er til stede under intervju. Til topplederstillinger skal det alltid være to toppkandidater som står igjen til siste runde, en mann og en kvinne.

FNs bærekraftsmål kan være et godt rammeverk for arbeidet med sosial bærekraft; og for et mangfoldig, likestilt og inkluderende arbeidsliv. Det er viktig å sørge for påfyll av kompetanse, og at bedrifter og ledere bli bevisst egne sannheter; holdninger, fordommer og verdier.

Takk til gode medhjelpere, innledere og debattanter. Vi kommer tilbake neste år!

Program og presentasjon av foredragsholderne finner du her: Arendalsuka 2022 – No17

Opptak av møte 16.august: No17 på Arendalsuka tirsdag 16 august 22 0 – YouTube

Opptak av møte 17.august: No17 Arendalsuka onsdag 17 august 22 0 – YouTube

Bilder No17

Artikkel: Anne Jorunn Ravndal