Digitalisering!

Bedriftsnettverket No17
Fag- og medlemsmøte i No17 CEO i Semine AI, Lene Diesen

Bærekraft og digitalisering!

«Digitalisering er ikke bærekraftig i seg selv, men det kan være en katalysator for å få til mer bærekraftige forretningsmodeller og løsninger som tar bedrifter i rett retning.

Vårt samfunn er helt avhengig av smartere løsninger, bedre ressursutnyttelse med mindre forurensning slik at neste generasjon kan leve like godt som oss.

Neste generasjon utgjør en stadig voksende kundegruppe som også krever dette. Digitalisering og bærekraft går hånd i hånd» Ceo i Semine AI, Lene Diesen.

Fag og medlemsmøte i No17
Samarbeid, og paneldiskusjoner i nettverk.
Ceo i Last Mile, Hans Jørgen Solli. Spesialrådgiver i Asker Kommune, Geir Graff. Leder for ESG i Tellu, Ingjerd Leiros.

Søkelyset på bæreevne for teknologi bedrifter har erfaringsmessig vært sentrert rundt produktportefølje og sikkerhet. I 2020 utførte IKT Norge en undersøkelse som viste at kun 37% av IT bedrifter rapporterer på bærekraft.

Digitalisering skal bidra til å fornye, forenkle og forbedre samfunnet. Vi har de siste tiårene beveget oss fra det analoge, mekaniske og papirbaserte løsninger til elektroniske og digitale.

Teknologi og bærekraft

Teknologibedriftenes viktigste rolle i det grønne skiftet er å utvikle teknologi som bidrar til å redusere klimautslipp, optimalisere logistikk og utnytte tilgjengelig kapasitet. Men det betyr ikke at selskaper som jobber med teknologi er fritatt fra å jobbe med utvikling av egen organisasjon, leverandører og målinger av egen atferd.

Bærekraftig forretningsutvikling handler om hvordan virksomheter beveger seg fra tradisjonell forretningsutvikling med noe ensidig søkelys på økonomi til å hensynta klima, miljø og samfunn.

ESG rapportering – No17 ESG Bedriftsnettverk No17

Rapportering på trippel bunnlinje, ESG:; Profit - Planet - People
Rapportering på trippel bunnlinje, ESG:; Profit – Planet – People

FNs 17. bærekraftsmål skal inn i forretningsplaner og strategier. Bedriftsnettverket No17 er pådrivere for en bærekraftig forretningsutvikling i vår region. På våre fag- og medlemsmøter deler ledere kunnskap og erfaringer med hvordan de jobber med bærekraft i egen bedrift.

Hva og hvordan komme i gang?

Medlemsbedriften Semine AI er i gang med bærekraftig forretningsutvikling i egen virksomhet, og vi stiller spørsmålet: Hvordan komme i gang?

«Vi som er oppvokst på 80-tallet husker at Gro satte bærekraft på agendaen gjennom Brundtland kommisjonen.  Kommisjonen ble satt ned for å komme med løsninger på verdens fattigdoms og miljøproblemer. Det var et stort øyeblikk da hun presenterte Our Common Future rapporten 27. April 1987 i London. Her ble det proklamert at vi kunne ha økonomisk vekst parallelt med utviklingen av et bærekraftig samfunn, og det var første gangen vi hørte om bærekraftig utvikling», Lene Diesen

Bedriftsnettverket No17
Lene Diesen

Vekstselskapet Semine AI retter oppmerksomhet på innovasjon, samfunn og sosiale forhold i arbeidet med å innlemme bærekraftsmålene i egen forretningsmodell. De er i en oppstartfase, og Diesen fremhever at arbeidet med bærekraft er en god porsjon realisme og idealisme. Å få opp samfunnsengasjementet er en viktig del av arbeidet med det grønne skiftet. Det å være en attraktiv arbeidsplass og leverandør, samt  å tiltrekke seg flere investorer er viktig.

Semine sin plattform skal bidra til å automatiserer regnskapsprosessen – fra å punche tall til mer verdiøkende tjenester for selskaper tuftet på innsikten bedrifter får når regnskapet er automatisert.

Bedriftsnettverket No17 anbefaler virksomheter til å lese seg opp på FNs 17.bærekraftsmål for å tilegne seg nødvendig kunnskap om hensikt og målbilde. De 17.målene er fundamentet i arbeidet med omstilling

Diesen legger vekt på Interessent analyse; still de riktige og viktige spørsmålene i denne fasen, prioriteringer av mål og viktighets analyse. Står likestillingen høyt på agendaen, velg mål 5. Likestilling. Det vi måles på det gjør vi, sett KPier!

Kommunikasjon er en del av arbeidet, legg en kommunikasjonsstrategi som engasjerer og involverer. Sørg for en kontinuerlig evaluering av prosess.

Paneldiskusjon
Daglig leder i Asker Produkt, Britt E. Villa. Administrerende direktør i Oxer Eiendom, Erling Langeland og Lene Diesen i Semine

Digitalisering av forretningsmodeller er en gylden mulighet til å innlemme FNs bærekraftsmål. Her kan det legges inn KPier innen sosial, økonomisk og miljø i regnskapsfunksjonen.

Vi gratulerer Semine som i 2021 vant Mangfoldsprisen i Agder, i kategorien store og mellomstore selskaper. De har samarbeidet med Kristiansand kommune i flere år for å bidra til inkludering av flyktninger med tech kompetanse. Mangfold og inkludering beriker bedriften, samfunnet og den enkelte medarbeider.

Ombruk og gjenbruk I innkjøp etterstreber bedriften seg på ombruk. Nye kontorlokaler på Skøyen er møblert med en kombinasjon av brukte og nye møbler.

Helt til slutt!

Det er flere kritiske røster som stiller spørsmål ved engasjementet til verdens ledere, er det mye prat og lite handling?

Bedriftsnettverk No17
Bedriftsnettverket No17
Lene Diesen og daglig leder i No17 Anne Jorunn Ravndal

Diesen trekker frem to viktige faktorer som grunn for at bærekraftig utvikling ikke skøyt fart på 80 og 90 tallet. Det var ikke nok politisk kraft bak temaet blant verdens ledere, og få reguleringer og mål. I tillegg var ikke Finansmiljøet involvert, og krav til grønne investeringer, grønne lån og bærekraftige fond.

FNs medlemsland har signert og juridisk forpliktet seg til å nå de 17. bærekraftsmålene som til sammen utgjør arbeidsplanen for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og å stoppe klimaendringene innen 2030.

Parisavtalen signert i 2015 av FNS medlemsland har landene juridisk forpliktet seg til å begrense temperaturstigningen på jorda til godt under 2 grader.

Foto: Erik Sundt/ No17

Tekst: Anne Jorunn Ravndal