Samarbeid om et inkluderende og...

Administrerende direktør i Norasondegruppen AS Bodil Løkken Bendiksen
Adm. direktør i Norasondegruppen AS
Bodil Løkken Bendiksen

Samarbeid om et inkluderende og mangfoldig arbeidsliv

«Det er hele formålet og fundamentet for oss som bedrift, å være aktivt deltakende i samfunnet, og bidra til bærekraftige byer og lokalsamfunn. Det er dette Bærekraftsmål 17. handler om, nemlig samarbeid med andre aktører for å nå målene for vår virksomhet. Vi samarbeider med næringslivet, men har også utstrakt samarbeid med ulike aktører i vår bransje, blant annet NAV. Vi er aktive bidragsytere i ulike nettverk innenfor arbeid og næringsliv, både lokalt, regionalt og nasjonalt.» (Bodil Løkken Bendiksen)

Arbeidsinkludering

Vi vil at alle skal få muligheten til å leve et fullverdig liv, som inkluderer jobb, samarbeid, respekt og arbeidsglede.  

Norasondegruppen AS er en av landets første sosiale entreprenører innen arbeidsinkludering, som er bedriftenes kjernevirksomhet. De er en kompetansepartner og brobygger mellom næringsliv og jobbsøkere. Målet er et inkluderende og mangfoldig arbeidsliv,  hjelpe mennesker som står utenfor arbeidslivet til å se muligheter innen jobbmarkedet og utdanning.  I Norasondegruppen brenner de for at alle skal få anledning til å delta i arbeidslivet.

Utenforskap

Det er langt viktigere å se nye muligheter i dag og i fremtiden, enn noen gang tidligere.

Å stå utenfor arbeidslivet kan by på store utfordringer for den det gjelder, som ensomhet, lav selvfølelse og dårlig økonomi, noe som ofte fører til store negative ringvirkninger. Krisen vi  står i går langt utover andre kriser vi har opplevd. Vi vet at utdannelse er viktig, og behovet for inkludering av utsatte grupper er betydelig større enn noen gang før. Makroøkonomisk er nytten for å få flere i arbeid ekstremt viktig, et samfunnsansvar som krever et tverrfaglig og godt samarbeid med næringslivet for å løse.

Vi ser at søkelys på bærekraft og samskaping bidrar til at vi når ut til samfunnet og på den måten lykkes med å være en brobygger innen arbeid, utdanning og bedre helse.

Asker Produkt AS – No17

Norasondegruppen AS retter oppmerksomheten på fire av FNs 17 bærekrafts mål i daglig drift og utvikling. Mål som underbygger bedriftens kjerneverdier og visjon. De jobber for å gi tilbud om jobb til alle, veileder og gir jobbsøkere kunnskap om arbeidslivet.

Arbeidstrening og utdanning

I lokalene til Norasondegruppen i Lillestrøm kan du levere inn sykkelen til reparasjon, stikke innom Kafé Campus, eller finne deg noe fint hos Second Chance, bedriftens vintage butikk. Virksomheten tilbyr arbeidstrening internt, og i samarbeid med lokale arbeidsgivere.

Utdanning og kompetanseheving er viktige verktøy for å komme i, eller beholde arbeid. Norasonde Utdanning er i ferd med å utvide sitt tilbud av studier innen videregående skole, fagkurs, kompetansebrev, i tillegg til dagens leveranser inne voksenopplæring og språkopplæring.

Åpenhetsloven – No17

SuperHandy har vært en suksess fra dag en og har allerede 10 personer i lønnet arbeid.

Selskapet har et nyetablert forretningsområde SuperHandy. De leverer vaktmester- og servicetjenester både innen bedrifts- og privatmarkedet i regionen. SuperHandy sitt satsningsområde er å ansette personer med «hull i CVn» som har behov for mer praksis og erfaring for å komme inn på studier, fagutdanning, eller i jobb.

Utfordringer vi ser er å bryte ned fordommer og bidra til at næringslivet tar sitt ansvar i rekruttering av ny arbeidskraft, tenker nytt, og bruker virkemiddelapparatet aktivt.

Den norske velferdsmodellen bygger på høy deltakelse i arbeidslivet, samarbeid, og gode velferdsordninger som gratis skole og utdanning. Norge har de siste tiårene blitt et land med et stort mangfold. Arbeidsinkludering og et mangfoldig arbeidsliv er et kollektivt ansvar, og en viktig del av det å lykkes med å skape bærekraftige byer og lokalt samfunn. Sosiale entreprenører og arbeidsinkluderingsbedrifter hjelper arbeidslivet med å bli mer mangfoldig og inkluderende. Det er samfunnsmandatet!

Vi etterstreber oss på å leve slik vi lærer; vi har stor oppmerksomhet på arbeidsmiljøet, og vårt samfunnsmandat som en arbeidsinkluderingsbedrift som tar hensyn til ytre miljømessige forhold. 

Vi gratulerer Norasondegruppen som nylig er sertifisert Great Place to Work. Bedriften er også godt i gang med miljøsertifisering.  

Norasondegruppen er aktive medlemmer i Bedriftsnettverket No17, og er representert i styret Presentasjon av styret – No17 – No17

Om oss – No17 Bedriftsnettverket No17 Bærekraftig forretningsutvikling

Tekst: Anne Jorunn Ravndal

 

Sosiale entreprenører Jobbskaperne – No17 bærekraftig Sisters in Business Jobbskaperne