Bærekraftmål 5 – Likestilling mellom...

Historisk har likestillingskampen krevd en utrettelig stå på-vilje i hvert eneste steg på veien mot et mer rettferdig samfunn. I Norge nyter næringslivet, styrerommene og ledergrupper hver dag godt av kvinnekampens mange seire, og vi må også være vårt ansvar bevisst.( DN 08.mars 2021.Konserndirektør for People i Storebrand, Tove Selnes)

 

Likestilling mellom kjønnene (fn.no)

Verden er langt mer likestilt enn for få tiår siden. For eksempel starter nå like mange jenter på skolen som gutter. Innenfor maktposisjoner i politikk og næringsliv er det flere menn enn kvinner på toppen. Videre er fattigdom tett knyttet til diskriminerende lover og sosiale normer som fører til at kvinner får dårligere økonomi og færre muligheter til å bestemme over eget liv.  Fortsatt er mange kvinner økonomisk avhengig av partneren sin, noe som fører til en skeiv maktbalanse i hjemmet og i samfunnet.

Likestilling handler om en rettferdig fordeling av makt, innflytelse og ressurser. Å leve et fritt liv uten vold og diskriminering er en grunnleggende menneskerettighet og er avgjørende for utvikling av menneskene og for samfunnet. Det er bevist mange ganger at politisk, økonomisk og sosial likestilling mellom kjønnene bidrar til en positiv utvikling på alle plan. Likestilling og kvinners rettigheter er et gjennomgående tema i bærekraftsmålene, og det er helt essensielt for å kunne nå alle FNs bærekraftsmål innen 2030.